Gan Lancet Gök bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril gan glýukoza Lancet 21G 28G 30G

Gysga düşündiriş:

Bu paketde aşakdaky görkezmeler we bellikler bar, ulanmazdan ozal üns bilen okaň
Bu önüm adam barmaklarynyň aýlanyşynyň ahyrky nokadyny deşmek üçin amatlydyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görkezmeler

Gan barlagy üçin gan ýygnamak ruçkasy bilen ulanmaly.
Ilki bilen, gan ýygnaýan iňňäni gan ýygnaýan ruçkanyň iňňesine saklaň we öwrüň
Gan ýygnamak iňňesi şöhlelenme arkaly sterilizasiýa edilýär
Gan ýygnamak iňňesiniň gorag gapagyny aýryň we gan ýygnaýan ruçkanyň gapagyny ýapyň
Maslahatlar önelgesiz bolmaly.
Soňra gan galamyny sterilizasiýa edilen ýere görkeziň,

Üns berilmeli meseleler

Tamamlamak üçin başlangyç düwmesini basyň.Ulanylanlary saýlaň
Önümiň ömründe ulanyň.
Gan iňňesi aýrylýar we ýörite gaýtadan işleýän enjamda ýerleşdirilýär.
Gorag gapagy ulanylmazdan ozal zaýalanan bolsa, ony ulanmaň.
Operasiýa usuly üçin gan ýygnamak ruçkasynyň gollanmasyna serediň)
Bu önüm bir gezek ulanylýar.Gaýtalama
Başgalar bilen ulanmak ýa-da paýlaşmak.
Gan ýygnamak iňňesini ulanylandan soň gan ýygnamak ruçkasynda goýmaň.● Bu önümiň bejeriş ýa-da anyklaýyş täsiri ýok.

Üns berilmeli meseleler

1. Periferiýa - ikinji derejeli gan ýygnamak iňňesi, deriniň kiçelmegi, aşaky agyry
2. Gan ýygnamagyň ownuk agyrylary
3. Bir gezek ulanylýan amatly saglyk
4. Ulanmak aňsat, ykjam we amatly
5. Gan ýygnamak ruçkalarynyň köpüsine degişlidir
Bellik: G sany näçe köp bolsa, iňňäniň ujy näçe gowy bolsa we agyry az bolar

Gurluşy we düzümi

Bu önüm polat iňňeden, plastmassa tutawaçdan we goragdan ýasalýar
Kepka üç bölekden ybarat we polat iňňesi saýlanýar
06 cr19ni10 (SUS304),
9 ni10 SUS304H (07 cr1) ýa-da
SUS304N1 (06Cr19Ni1ON)
Poslamaýan polat sim, üweýji galyp, plastmassa tutawaç
Polietilenden ýasalan gorag gapagy.CE 0197

Saklamak şertleri

Önüm ýagtylyk, çyglylyk, poslaýjy gaz we gowy howa çalşygy bolmadyk gowy şemalladylýan otagda saklanmalydyr.Garşylyklar: ýok


  • Öňki:
  • Indiki: