Iňňe bilen tikiş

Gysga düşündiriş:

Lift derini berkitmek we götermek, şeýle hem V-setir götermek üçin iň soňky we öwrülişik bejergidir. PDO (Polydioxanone) materialyndan derä tebigy siňýär we kollagen aýintezini yzygiderli höweslendirýär..


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk:

 1. PDO sapak goýmak üçin gödek Cannula ulanmagyň köp artykmaçlyklaryndan biri, dokumanyň şikeslenmesini azaldýar.Cannula iňňeden has uzyn we çeýe, şonuň üçin lukmana diňe bir giriş nokady bolan dokumalaryň üsti bilen anyk ýollary tapmak has aňsat.Netijede, dokuma şikesleri azalýar we aslynda gögermek azalýar we dikeldiş döwürleri ep-esli gysgalýar.Näsag we praktikant üçin artykmaçlyklar bar.
  Tekst materiallary PDO, PCL, PLLA, WPDO
  Sapagyň görnüşi Mono, nurbat, Tornado, Cog 3D 4D
  Iňňäniň görnüşi Kesgitli L görnüşi gödek, W görnüşi gödek

   

 

 

Aýratynlyk:

PDO Thread Lift derini berkitmek we götermek, şeýle hem ýüzüň V görnüşini emele getirmek üçin iň täze we öwrülişik bejergisi.Bu sapaklar hirurgiki tikişlerde ulanylýan sapaklara meňzeş PDO (poldioksanon) materialdan ýasalýar.Threadüplükler siňdirilip bilner we şonuň üçin 4-6 aýyň içinde gaýtadan rezorbasiýa ediler we ýene 15-24 aý dowam etmegini dowam etdiren deri gurluşyndan başga hiç zat galdyrmaz.
Bejerip boljak ýerlere göz gaşlaryny, ýaňaklary, agzyň burçuny, burun burunlaryny we boýnuny götermek degişlidir.Ipleriň dogry ýerleşdirilmegi bilen has kesgitlenen eňekleri görersiňiz we ýüzi has "V" şekilli görünýär.Siňdirilýän tikişler ulanylýandygy sebäpli, 6 aýdan soň deride keseki beden bolmaz.
Faceüzüňizi arassalanyňyzdan we sterilizasiýa edeniňizden soň, oňaýsyzlyk duýgusyny azaltmak üçin krem ​​ýa-da göni sanjym görnüşinde anestezik berilip bilner. Lukman sapaklaryň iň laýyk görnüşini saýlar we şoňa görä ýüzüňiziň dürli ýerlerine ýerleşdirer.Amal 30 minut töweregi wagt alýar.

 

lifting suture with needle -5

Ulanylyşy:

Boş derini göterip bilýär we invaziv däl kosmetikada ulanylyp bilner.Ony götermek we kollagenleriň ösmegine itergi bermek üçin siňdirilýän tikişi deriniň aşagyna salmak.Bu bejergi ýokary howpsuzlyk, sazlamak, gysga möhletli jogap bilen tapawutlanýar.Threadüplük siňdirilenden soň, kollagenler ösüp başlaýar we bu iň köp 2 ýyl dowam eder.Bu artykmaçlygy bilen has köp kollagen, angiogenez, gan aýlanyşygy, deriniň köpelmegi we derini berkitmek we ýokarlandyrmak we gowulaşdyrmak üçin kömek eder.

Gaplamak we eltip bermek

Ammary eltmegiň ýoly
Hytaý EMS Töleg alandan 30 gün soň
DHL Töleg alandan 7 gün soň
Töleg alandan 7-25 gün soň Express ePacket


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler