Bir gezek ulanylýan pyçaklar Uglerod polat lukmançylyk hirurgiki pyçak steril

Gysga düşündiriş:

Skalpel pyçakdan we adam ýa-da haýwan dokumalaryny kesmek üçin tutawaçdan ybarat ýörite guraldyr.Möhüm we aýrylmaz hirurgiki guraldyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Skalpel adatça pyçakdan we tutawaçdan durýar.Pyçagyň adatça kesiş gyrasy we hirurgiki pyçagyň tutawajy bilen dokamak üçin berkidiji ýeri bar.Bu material, adatça, bir gezek ulanylýan arassa titanium, titanium garyndysy, poslamaýan polat ýa-da uglerod polatdyr.Pyçak derini we myşsany kesmek üçin ulanylýar, ujy gan damarlaryny we nerwleri arassalamak üçin ulanylýar, hilt bolsa gödek bölünmek üçin ulanylýar.Pyçagyň dogry görnüşini saýlaň we ýaranyň ululygyna görä tutawaç.Ordinaryönekeý skalpel kesilenden soň dokumanyň "nol" häsiýetine eýe bolany üçin, ony her dürli amalda ulanyp bolýar, ýöne kesilenden soň ýaranyň akmagy işjeňdir, şonuň üçin operasiýa gözegçilik astynda has köp gan akmaly. .

Ulanyş usuly

Kesileniň ululygyna we ýerleşişine baglylykda pyçagy saklaýan duruş, barmak basmak görnüşine (fortepýano ýa-da ýaý saklaýyş görnüşi hem diýilýär), tutmak görnüşine (pyçak tutmagyň görnüşi hem diýilýär), ruçkany saklamak we tersine götermek görnüşine bölünip bilner. daşarky ruçkany saklaýyş görnüşi hökmünde hem bellidir) we beýleki saklamagyň usullary.

detail

Gurnamak we sökmek usullary

Çep eli tutawajyň pyçak tarapynyň ujuny, sag eli iňňe saklaýjyny (iňňe saklaýjyny) saklaýar we pyçak deşiginiň arka bölegini 45 ° burçda gysýar.Çep eli tutawajy tutýar we pyçak tutawaç doly gurulýança deşik çukuryna aşaklygyna güýç berýär.Aýrylanda çep eli hirurgiki pyçagyň tutawajyny tutýar, sag eli iňňe saklaýjyny tutýar, pyçagyň deşiginiň arka ujuny gysýar, birneme göterýär we tutawajyň ugry boýunça öňe itýär.

Üns berilmeli meseleler

1. Her gezek hirurgiki pyçak ulanylanda dezinfeksiýa we sterilizasiýa edilmeli.Pressureokary basyşly bug sterilizasiýasy, gaýnadylan dezinfeksiýa we dezinfeksiýa ýaly usullaryň islendigi ulanylyp bilner.
2. Pyçak tutawaç bilen gabat gelende sökmek aňsat bolmaly we dykyzlyk, gaty gowşak ýa-da döwük bolmaly däldir.
3. Pyçakdan geçeniňizde, şikes ýetmezligi üçin pyçagy özüňize ýa-da başgalara öwürmäň.
4. Pyçagy saklamagyň haýsy usulyna garamazdan, pyçagyň uzalýan ýüzi dokuma dik bolmaly we dokumany gatlak bilen kesmeli.Pyçagyň ujy bilen işlemäň.
5. Lukmanlar uzak wagtlap işlemek üçin skelpel ulananlarynda, köplenç bilekde kislota duzagy we beýleki oňaýsyzlyklar ýüze çykýar we netijede bilek dartylýar.Şonuň üçin bu operasiýa täsirine ýaramaz täsir edip biler we lukmanyň bilegine saglyga howp salmagy mümkin.
6. Myşsa we beýleki dokumalar kesilende gan damarlary köplenç tötänleýin ýaralanýar.Bu ýagdaýda gan akma ýagdaýyny gysga wagtda tapmak üçin suw bilen ýuwmaly, ýogsam adaty işe çynlakaý kynçylyklar döreder

Arza

product
product
product

  • Öňki:
  • Indiki: